BỆNH VIỆN MẮT CAO NGUYÊN – GỬI NIỀM TIN, TRAO ÁNH SÁNG